Schriftelijke vraag (aan schepen van toerisme Decaluwé): hoteltax

Het Belastingsreglement op het verstrekken van logies bepaalt dat logiesverstrekkende bedrijven per overnachting en per persoon een belasting dienen te betalen.

 

De enige vrijstellingen betreffen enerzijds de rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180, 181 en 182 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, en anderzijds  de overnachtingen van eenzelfde persoon in eenzelfde logiesverstrekkend bedrijf indien deze overnachtingen een ononderbroken periode van minimaal 90 overnachtingen bedragen; in dit laatste geval geldt de vrijstelling enkel voor de overnachtingen na verloop van de minimale en ononderbroken periode van 90 overnachtingen.

 

Ook voor de overnachtingen van Gentenaars die zich omwille van bijvoorbeeld verbouwingen genoodzaakt zien om voor langere tijd te logeren in bijvoorbeeld een Bed&Breakfast wordt deze belasting dus aangerekend. Dit lijkt me niet helemaal fair: de belasting wordt uiteraard doorgerekend aan de gasten en gasten die in Gent gedomicilieerd zijn betalen al gemeentelijke belastingen.

 

Daarnaast bepaalt het reglement dat elke exploitant van logies een register dient bij te houden dat jaarlijks uiterlijk op 31 januari na het aanslagjaar dient overgemaakt te worden aan de bevoegde administratie. Ingeval van overtredingen in dit verband wordt een administratieve geldboete opgelegd van 250 euro. Van mensen uit de sector heb ik echter vernomen dat er door de bevoegde dienst niet of onvoldoende duidelijk gecommuniceerd wordt in verband met het indienen van het register.

 

Graag had ik u hierover de volgende vragen gesteld:

 

1. Wat denkt u van het voorstel om het reglement bij te stellen zodat mensen die in Gent gedomicilieerd zijn, vrijgesteld zijn van de belasting op logies?

 

2. Worden de exploitanten er jaarlijks van op de hoogte gebracht dat ze verplicht zijn het register tijdig in te dienen? Zo ja, hoe verloopt deze communicatie? Zo neen, zou dit niet aangewezen zijn?