Persbericht: Panorama-reportage 'Bulgarije aan de Leie'

De Panoramareportage "Bulgarije aan de Leie" stelt wel de vraag waarom
uitgerekend Gent te kampen krijgt met zoveel nieuwe Bulgaarse inwoners,
maar het antwoord blijft uit. Of toch niet? Tussen de regels valt op dat
er weinig of niets verteld wordt over wat de stadsdiensten wél hadden
kunnen doen. De spijtige waarheid is dat deze toestand al jaren gekend is,
maar dat het stadsbestuur en het OCMW van Gent dit de hele tijd genegeerd
hebben.

Vrij verkeer van personen of vrij verkeer van steuntrekkers?

Voor Bulgaren was er tot vorig jaar een strengere migratieregeling dan
voor de andere EU-burgers. Tot dan konden Bulgaren en ook Roemenen hier
alleen voor langere tijd verblijven als ze zelfstandige waren of als ze
aan de slag waren in een knelpuntberoep. En net dat gegeven heeft men niet
goed of zelfs helemaal niet gecontroleerd. Het gevolg is pervers. Men
leefde hier al een tijdje, en pas dan bleken ofwel de papieren niet in
orde, ofwel werd men ontslagen, ofwel ging men failliet. De dienst
bevolking had ondertussen wel al een verblijf voor langere tijd
toegekend, en dus konden deze nieuwe inwoners bij het OCMW steun vragen.
Maar ook daar liep het stevig mis, want alleen het verblijfsrecht en de
behoeftigheid werden nagekeken. Gevolg? Vrijwel automatische toekenning
van een leefloon.

Dat het ook anders kan, bewijst het Antwerpse OCMW: op het aantal
Oost-Europeanen dat in de jaren 2006-2010 een aanvraag deed om in de stad
ingeschreven te worden, krijgen er in Antwerpen 3,2% een leefloon, terwijl
dit in Gent met 24,2%, maar liefst acht keer zoveel is.

Sinds begin dit jaar is er een meer soepele regeling voor deze nieuwe
EU-burgers, en wordt een nog veel grotere instroom verwacht. "Voor Termont
hoog tijd om aan de alarmbel te trekken, maar dat is helaas veel te laat.
Zeker omdat het stadsbestuur al lang weet had van deze toestanden, maar al
die tijd - anders dan in Antwerpen - weigerde in te grijpen.", aldus Helga
Stevens, Gents gemeenteraadslid voor de N-VA.

Ver-spreidingsplan

Daarmee is het nog niet gedaan want Termont stelt voor om die nieuwe grote
instroom van Bulgaren niet te stoppen maar wel om die te verspreiden over
het ganse
land met een spreidingsplan. Een pleidooi voor de evacuatie van overlast
naar
andere steden en gemeenten. De collega's burgemeesters zullen dat plan
zonder de minste twijfel graag uitvoeren. "Dat is dus niet de juiste
oplossing. Het zou beter zijn om deze enorme migratiestromen op Europees
niveau aan te kaarten, en niet de problemen door te schuiven van de ene
naar de andere stad", meent raadslid Stevens nog.

OCMW

De grote instroom kwam op gang in de loop van 2007. Pas in 2009 kwam er
vanuit het OCMW een beleidsplan met als insteek het koppelen van een
activeringsproject aan het verlenen van steun aan EU-burgers. Dit
activeringsproject hield in dat Bulgaarse steuntrekkers, maar ook anderen,
op alle mogelijke manieren geholpen worden om werk te vinden én om zich te
integreren. Eén van de voorwaarden daarbij is dat de taal moet worden
aangeleerd. En kijk naar de reportage: de getuigen in de reportage trekken
al enkele jaren steun, maar spreken nog geen woord Nederlands. "Dat is een
duidelijk bewijs dat het OCMW van Gent faalt in de opvolging van het eigen
beleid", oordeelt Jeroen Lemaitre, Gents OCMW-raadslid voor de N-VA.

Malafide oogkleppen

Dat er allerlei malafide personen en allerhande bedenkelijke
vennootschappen achter deze problemen zitten is ook al jaren geweten. Maar
ook hier schiet het stadsbestuur tekort. Nu pas probeert men met een
beleidsplan en door samen te werken met de gerechtelijke diensten het
hoofd te bieden aan deze louche toestanden. Alweer veel te laat. Het is
een laks bestuur op elk gebied: geen controle van de instroom, geen
opvolging, geen onderzoek naar gekende malafide praktijken, en dan klagen
dat er een probleem is. "Men oogst wat men heeft gezaaid", besluiten beide
Gentse N-VA mandatarissen Stevens en Lemaitre.