Vraag om uitleg aan minister Lieten over de subsidie voor ondertiteling van nieuws op private zenders

 

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens tot mevrouw Ingrid Lieten, viceministerpresident

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie,

Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de subsidie voor

ondertiteling van nieuws van private landelijke zenders

 

De voorzitter: Mevrouw Stevens heeft het woord.


Mevrouw Helga Stevens: Minister, artikel 151 van het decreet van 27 maart 2009

betreffende de radio-omroep en de televisie legt de private televisieomroeporganisaties een

reeks verplichtingen op om de toegang tot televisiediensten voor personen met een visuele of

auditieve handicap te waarborgen. De commerciële zender vtm biedt al sinds 2007

ondertiteling aan bij haar voornaamste journaal, namelijk dat van 19 uur. Hiervoor ontving de

Vlaamse Media Maatschappij (VMMa) elk jaar een subsidie van de Vlaamse Regering. Ook

in 2011 ontving de VMMa die subsidie, namelijk 359.874,76 euro. Dat bedrag omvatte de

directe kosten en 10 procent overheadkosten.

In de begroting van 2011 stond op deze basisallocatie een bedrag ingeschreven van 474.000

euro. Het is positief dat de Vlaamse Regering opnieuw een inspanning deed om de

toegankelijkheid te bevorderen van andere nieuwsprogramma’s dan het Journaal op de VRT.

Misschien getuigt de lagere effectieve kost van meer efficiëntie, wat in tijden van zuinigheid

zeker aan te raden is. Minister, het gereserveerde bedrag voor de toegankelijkheid van de

regionale en private omroepen werd in 2011 niet volledig benut door de subsidie aan de

VMMa. Werd dit bedrag nog voor andere initiatieven voor ondertiteling gereserveerd? Zo ja,

welke waren dat dan? Zo neen, wat gebeurde er met dat bedrag? Het gaat toch om een

restbedrag van 114.250 euro. Daar kun je al eens iets mee doen.

Hoe verklaart u de dalende subsidiekost? Gaat het om een efficiëntere werking? Waren er de

voorbije jaren ook overschotten op die allocatie? Wat werd hiermee dan gedaan?

Naar verluidt was de VMMa vragende partij voor subsidiering voor ondertiteling van het

sportmagazine Stadion. Kunt u dat bevestigen? Klopt het ook dat u daarop niet wou ingaan en

zo ja, waarom niet? Hoe staat u daartegenover, rekening houdend met de overgebleven

middelen? Gaat u voor de situatie in 2012 uit van een constant beleid? Zo ja, zult u bij een

eventueel overschot de nodige initiatieven nemen om deze middelen aan te wenden voor

andere projecten voor de toegankelijkheid van de media?


De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.


Minister Ingrid Lieten: In de begroting stond inderdaad op het programma met als nummer

HBO HH035 3200 een bedrag van 474.000 euro ingeschreven ter bevordering van de

toegankelijkheid in de media. De VMMa diende een subsidieaanvraag in voor een bedrag van

359.874 euro. Dat bedrag zou integraal worden aangewend voor loonkosten, aangezien de

VMMa geen investeringskosten meer plande in 2011.

Ook SBS Belgium diende een goed onderbouwde subsidieaanvraag in, voor een bedrag van

146.102 euro. Deze aanvraag werd echter in november 2011 – voor ons onverwacht –

ingetrokken, aangezien het programma waar de aanvraag betrekking op had, Vlaanderen

Vandaag, vanaf januari 2012 niet meer wordt uitgezonden.

De vrijgekomen middelen werden via een kredietherschikking overgeheveld naar programma

HH031 en ingezet voor aanvullende ondersteuning van de projecten ter bevordering van de

diversiteit in de media. Diversiteit werd bij de oproep zeer breed gedefinieerd. Er werd

expliciet aangegeven dat diversiteit ook aandacht betekent voor bijvoorbeeld personen met

een handicap. Dat is toch wel goed begrepen.

Een van de ingediende en gehonoreerde diversiteitsprojecten is specifiek gericht op doven en

slechthorenden. Het project heet Visual Box en wil in samenwerking met de Federatie van

Vlaamse DovenOrganisaties (FEVLADO) gemeenschapsmedia maken voor de Vlaamse

gebarentaalgemeenschap. Binnen het project zal ook opleiding worden georganiseerd voor

potentiële dove film- en mediamakers. Het product van deze opleiding is een

actualiteitsprogramma van drie afleveringen, gepresenteerd in de Vlaamse Gebarentaal, dat in

2012 te zien zal zijn. De afleveringen zullen ook beschikbaar zijn op de website van Visual

Box en ze worden ondertiteld in het Nederlands.

Ik geef u graag een overzicht van de subsidies die sinds 2007 aan de VMMa werden

toegekend. Het Nieuws van vtm kreeg in 2007 voor het eerst steun van de Vlaamse overheid

voor de realisatie van de live-ondertiteling. Het nodige budget daalde jaar na jaar, wat te

maken heeft met het afschrijvingsritme van de investeringskosten en een overgang naar een

groter aandeel van personeels- en werkingskosten.

In 2007 was op de begroting een bedrag van 500.000 euro beschikbaar, voor de helft

afkomstig van inkomsten uit loterijgelden. De VMMa diende een begroting in ten bedrage

van 621.399 euro. Hiervan werd 312.223 euro gereserveerd voor investeringen voor

apparatuur. Het bedrag van 500.000 euro werd integraal toegekend aan de VMMa.

Ook in 2008 werd een bedrag van 500.000 euro ingeschreven dat integraal aan de VMMa

werd toegekend. De VMMa had een totaalbedrag van 594.011 euro begroot, waarvan

106.750 euro voor investeringen.

In 2009 werden de beschikbare middelen in de begroting teruggebracht tot 462.000 euro. De

VMMa plande een budget van 551.331 euro voor de ondertiteling van Het Nieuws en de

uitbreiding van het aanbod naar het iWatch-platform. De investeringen bedroegen nog 64.050

euro.

In 2010 werd in de begroting een bedrag van 487.000 euro ingeschreven. De VMMa diende

een aanvraag in voor 361.909 euro, wat ervoor zorgde dat een deel van het beschikbare

budget niet werd aangewend. In 2011 had de aanvraag van de VMMa uitsluitend betrekking

op de personeelskosten. Het gevraagde bedrag kon integraal worden toegekend, zoals ik al heb vermeld.

Het belang van ondertiteling wordt niet alleen door mij onderstreept, maar staat ook in het

Mediadecreet. Artikel 151 van het Mediadecreet stelt dat alle private televisieomroeporganisaties

vanaf een bepaalde dag moeten zorgen voor volledige ondertiteling van

het hoofdjournaal. Dat artikel volgt uit amendement 84, ingediend op 18 maart 2009, onder

andere door u, mevrouw Stevens, en door de heer Bart Caron, door mevrouw Margriet

Hermans en de heren Carl Decaluwe en Kurt De Loor. Dat gebeurde bij de bespreking van

het Mediadecreet in het voorjaar van 2009.

De ondertiteling van het journaal is dus van primordiaal belang, daarover zijn we het allemaal

eens. Iets anders zijn ondertitelingen voor andere programma’s, waar nog geen nakende

decretale verplichting op rust, zoals sportverslaggeving, wat soms wordt gesuggereerd. Het

klopt inderdaad dat de VMMa een voorstel heeft geformuleerd om ook Stadion te

ondertitelen. De kosten daarvoor bedragen 2700 euro per week: 900 euro per aflevering en 3

afleveringen per week. Op jaarbasis houdt dat dus een grote kost in. Aangezien ook SBS een

goed onderbouwde aanvraag had ingediend, was het vorig najaar de bedoeling om beide

omroeporganisaties steun toe te kunnen kennen voor de ondertiteling van het nieuws.

Onverwacht trok SBS op het laatste moment het aanvraagdossier in. De middelen werden

herschikt, zodat ze konden worden ingezet voor een open oproep voor projecten ter

bevordering van diversiteit.

Momenteel werk ik aan een meerjarenplanning voor de toegankelijkheid van

televisieprogramma’s, zoals bepaald in artikel 151 van het Mediadecreet. De beschikbare

middelen voor 2012 zijn op dit moment gelijk aan die van het begrotingsjaar 2011. Voor

2012 is het uiteraard de bedoeling om toegankelijkheidsinitiatieven zo veel mogelijk te

stimuleren. Het al dan niet volledig aanwenden van deze beschikbare budgetten zal afhangen

van de steunaanvragen vanuit de sector.

Daarnaast geef ik nog mee dat vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie

(EWI) samen met de VRT een project is ingediend en goedgekeurd bij het Agentschap voor

Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) in het kader van innovatief aanbesteden.

Het project luistert naar de naam Spraak- en Taaltechnologisch Ondertitelen in het

Nederlands (STON). Nieuwe ondertitelingsmethoden zullen worden onderzocht, die in de

toekomst mogelijk een efficiëntiewinst en meerwaarde kunnen opleveren voor de hele sector.

Ik heb mijn administratie gevraagd dit project op te volgen. Wij kunnen aan jullie verslag

uitbrengen wanneer er projectresultaten beschikbaar zijn.


Mevrouw Helga Stevens: Dank u wel voor de uitgebreide informatie. Ik begrijp dat SBS het

programma Vlaanderen Vandaag heeft afgevoerd. Ik ken de reden niet. Ik ben blij dat het

budget onder andere naar Visual Box kan gaan. Ik vind het een veelbelovend project.

Ik ben ook blij dat u werkt aan een meerjarenplanning om artikel 151 verder toe te passen. Ik

kijk er met heel veel interesse naar uit. Ik hoop dat het in de commissie zal worden

voorgelegd.

Ik weet niet hoe het contract voor de uitbetaling van de subsidie op het einde van het project

wordt geregeld met de VMMA. Speelt de kwaliteit van de ondertiteling een rol? Ik weet dat

het moeilijk is. VTM en de VRT doen heel wat inspanningen voor de kwaliteit van de

ondertiteling. Doordat nieuwsprogramma’s live worden uitgezonden, valt de ondertiteling

soms weg. Wordt daar ook aandacht aanbesteed in het kader van de subsidiering? Als dat nu

nog niet het geval is, kunnen de kwaliteitsaspecten misschien later worden meegenomen.


Minister Ingrid Lieten: Tot nu toe speelde het criterium kwaliteit geen rol, maar ik neem uw

suggestie mee en zal vragen aan de administratie of ze daarover de dialoog met de VMMA

kunnen voeren.


De voorzitter: Het incident is gesloten.