AKKOORD OVER ERKENNING VLAAMSE GEBARENTAAL! Eén van mijn belangrijkste doelstellin...

14:15 17/02/2006AKKOORD OVER ERKENNING VLAAMSE GEBARENTAAL!

Eén van mijn belangrijkste doelstellingen als Vlaams Parlementslid is vandaag in vervulling gegaan. De Vlaamse Gebarentaal wordt erkend! Vandaag hebben de meerderheidspartijen zich akkoord verklaard met het voorstel om de Vlaamse Gebarentaal te erkennen als volwaardige taal.

Maandenlang zijn we in de weer geweest met het voorstel van decreet. De petitie van Maartje De Meulder van DAF voor de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal was het startschot. Het was een zeer succesvolle petitie met meer dan 70.000 handtekeningen. De petitie werd gevolgd door een hoorzitting in het Vlaams Parlement. Ter voorbereiding werkte de Dovengemeenschap een gezamenlijk dossier uit over het belang en de betekenis van de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal. Dit werd als basis gebruikt voor het voorstel van decreet dat we uitwerkten in nauw overleg met de Dovengemeenschap.

De culturele erkenning van de Vlaamse Gebarentaal is een belangrijke stap voor de Dovengemeenschap. We wilden echter meer. Voor iedereen was het belangrijk dat ook de achterstelling van de Vlaamse Gebarentaal aangepakt zou worden en enkele heikele problemen waarmee doven en tolken kampen. Daarom wordt door het decreet ook een adviescommissie opgericht die adviezen kan verstrekken aan de Vlaamse overheid over het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal. De Vlaamse overheid moet deze adviescommissie ook raadplegen als zij beslissing wil nemen rond Vlaamse Gebarentaal. De adviescommissie bestaat minstens voor de helft uit dove personen. Ook worden structurele subsidies voorzien voor een vereniging die de positie van de Vlaamse Gebarentaal verder moet verbeteren door onderzoek, ontwikkeling leermiddelen, …

Binnen enkele maanden hoop ik jullie dan ook in het Vlaams Parlement te mogen verwelkomen als het decreet voor de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal officieel wordt goedgekeurd.

Hier onder vindt u de persmededeling die vandaag verspreid werd namens de meerderheidspartijen.

De volledige tekst van het voorstel van decreet kan u opvragen door een berichtje te sturen naar mijn e-postadres: helga.stevens@vlaamsparlement.be

Persmededeling: Akkoord meerderheidspartijen over erkenning Vlaamse Gebarentaal

Helga Stevens, Veerle Heeren, Dany Vandenbossche, Anne Marie Hoebeke en Bart Caron, dienden namens de meerderheidsfracties in het Vlaams Parlement, het voorstel van decreet tot erkenning van de Vlaamse Gebarentaal in ( ). Met dit voorstel zet Vlaanderen een belangrijke stap. Door de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal beklemtonen de Vlaamse meerderheidspartijen immers het statuut van de Vlaamse Gebarentaal als een volwaardige taal, evenwaardig aan het Nederlands. Naast die erkenning richt het decreet een adviescommissie op en voorziet het structurele subsidies om de Vlaamse Gebarentaal versneld de positie te geven die ze verdient. Zo blijft het niet bij een symbolische erkenning.

De erkenning en gelijkwaardige behandeling van hun gebarentaal, is voor de gemeenschap van doven en slechthorenden een belangrijke stap en voorwaarde om volwaardig hun plaats in de maatschappij te kunnen opnemen. Voor veel doven is het Nederlands immers slechts hun tweede taal. Hun moedertaal is de Vlaamse Gebarentaal. Het is een eigen taal, gegroeid binnen de dovengemeenschap en heeft een eigen grammatica en woordenschat. De Vlaamse Gebarentaal is dus veel meer dan een vertaalde vorm van het Nederlands!

De erkenning van de Vlaamse Gebarentaal werd reeds gevraagd in de resolutie van het Vlaams Parlement van 1999 betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap. Plannen en goede intenties waren er dus reeds langer, maar het verzoekschrift van Maartje De Meulder, dat door meer dan 70.000 Vlamingen werd ondertekend, zorgde ervoor dat alles in een stroomversnelling kwam. In nauw overleg met de dovengemeenschap werkten de meerderheidspartijen het voorstel van decreet uit.

Het bevat drie grote onderdelen:

1/ de culturele erkenning van de Vlaamse Gebarentaal;
2/ de oprichting van een adviescommissie, met vertegenwoordiging van alle betrokkenen, die adviezen zal verstrekken aan de Vlaamse overheid over het beleid inzake het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal;
3/ de structurele subsidiëring van het onderzoek naar en de verdere ontwikkeling van de Vlaamse Gebarentaal.

De erkenning van de Vlaamse Gebarentaal houdt ook minstens een intentieverklaring in dat Vlaanderen bereid is te werken aan heikele punten zoals het beperkt aantal tolkuren, het statuut van de tolken Vlaamse Gebarentaal, etc… De op te richten adviescommissie zal een belangrijk hulpmiddel zijn om deze punten gericht aan te pakken.